Informujemy, że w ramach ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, można nadal składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzionków uwagi do projektu planu. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i jej adres, a także oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag to 23 marca 2021 r.

Source: Radzionkow.pl