Biuro Projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie poszukuje osób wieku 50 + z terenów objętych programem rewitalizacji chętnych do działań w środowisku lokalnym w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w PUP) zainteresowane spotkaniami z grupą rówieśniczą, kursami oraz warsztatami z fizjoterapeutą oraz spotkaniami z psychologiem.

Source: Radzionkow.pl