Drogę wytycza się idąc

PROGRAM INICJATYWY MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA 2014-2018

Konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata program skutkuje wieloma pozytywnymi zmianami w naszym mieście, daleko jednak jeszcze do stanu idealnego. Wsłuchując się w Państwa opinie, uwagi oraz sugestie stworzyliśœmy wspólnie strategię rozwoju miasta, którą zamierzamy konsekwentnie realizować. Dbając o zrównoważony rozwój Radzionkowa w następnej kadencji chcielibyśœmy rozwiązać kolejne trudne wyzwania leżące przed naszym miastem.

JAKIE KIERUNKI ROZWOJU PROPONUJEMY?

 1. Dalszy kompleksowy, dynamiczny, zrównoważony i akceptowalny społecznie rozwój,
 2. Ciągła poprawa bezpieczeństwa w mieœście,
 3. Wsparcie ludzi młodych na rynku pracy,
 4. Wdrażanie programów pomocowych dla małych i œśrednich przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie nowych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy,
 5. Dalsza poprawa estetyki miasta oraz rozwój przestrzeni publicznych,
 6. Stosowanie nowoczesnych instrumentów finansowych zapewniających rozwój ekonomiczny miasta,
 7. Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej, a zwłaszcza zapewnienie dzieciom i młodzieży dodatkowych zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego,
 8. Rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 9. Wdrażanie kolejnych programów pomocy i opieki społecznej, w tym dla dzieci i młodzieży z środowisk dysfunkcyjnych i wymagających pomocy,
 10. Rozwój jakośœci usług służby zdrowia, oraz stopniową likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
 11. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspieranie nowych inicjatyw,
 12. Dalsze usprawnienie sieci komunikacyjnej w mieśœcie,
 13. Konsekwentna poprawa jakoœści pracy placówek ośœwiatowych, między innymi poprzez zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej,
 14. Przebudowa zieleni w mieœście w kierunku stworzenia miasta-ogrodu.

POWYŻSZE KIERUNKI ROZWOJU CHCEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

Rewitalizacja budynków przy ul Kużaja na Rojcy tzw. „Familoków” w oparciu o środki unijne w ramach programu – Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Dalsze działania w ramach realizowanego projektu „Planty na Rojcy” – zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Sikorskiego, Pawlaka, Gierymskiego, Skotnicką.

Utworzenie Centrum Usług Społecznych.

Realizacja programów wsparcia młodzieży w zdobyciu wykształcenia oraz znalezienia pracy.

Modernizacja basenu miejskiego oraz budowy basenu krytego w okolicach hali sportowej.

Rozpoczęcie budowy rynku miasta.

Dalsza modernizacja Księżej Góry i jej otoczenia.

Likwidacja wiaduktu kolejowego w ul. Przyjaźni i budowa alternatywnego przejścia dla pieszych (tunelu) w okolicy wiaduktu nad ul. Zejera.

Budowa nowego połączenia drogowego od ul. Księżogórskiej do ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Nieznanego Żołnierza.

Kompleksowa przebudowa m.in.

– ul. Lotników

– ul. Słowackiego – Reymonta – Pietrygów

– ul. Wandy.

Uregulowanie stanów własnościowych i podziałowych gruntów zajętych pod tzw. „ganki”, ich komunalizacja z włączeniem do układu komunikacyjnego dróg gminnych.

Przebudowa ul. Szymały (na odcinku od Placu Letochów do ul. Schwallenberga), która przejmie funkcje promenady. Zadanie powiązane z likwidacją wyjazdu na ul. Schwallenberga i budową ronda na ul. Długiej.

Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych.

Kontynuacja procedur przygotowawczych i budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego dostosowanego do potrzeb mieszkańców.

Zakończenie modernizacji placówek oświatowych wraz z zapleczem sportowym – modernizacja boiska przy SP nr 1.

Wdrożenie programu wykorzystania ciągów komunikacyjnych na drogi rowerowe.

Dokończenie budowy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

Dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego.

Pozyskanie środków i budowa II części obwodnicy miasta, łączącej ul. Długą z ul. Knosały

Wdrożenie programu budowy parkingów i miejsc postojowych.

Uporządkowanie, zagospodarowywanie i przebudowa terenów zielonych przy ul. Miedziowej i ul. Śródmiejskiej.

Opracowanie koncepcji przebudowy parku na Danielcu i na Szkale.

Dalsza modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego.

Dalsze działania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Radzionków.

Modernizacja komunikacji miejskiej zmierzająca do minimalizacji cen.

Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla mieszkańców poprzez utworzenie Grupy Zakupowej, koordynowanie i prowadzenie projektu.

Wdrożenie systemu sterowania sygnalizacją i ruchem.

Realizacja wielu zadań została już rozpoczęta. Mamy gotowe koncepcje architektoniczne:

– budowy rynku miejskiego,

– budowy basenu krytego przy hali sportowej,

– przedłużenia ul. Księżogórskiej.

W ramach nowego podziału środków unijnych mamy zgłoszone:

– budowę rynku,

– budowę II etapu obwodnicy zachodniej miasta i ścieżek rowerowych,

– montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych,

– rewitalizację budynków przy ul. Kużaja wraz z przebudową infrastruktury komunikacyjno – społecznej wokół, zmierzającą do zbudowania funkcjonalnego centrum dzielnicy(OSI)

W ramach tzw. schetynówek zgłosiliśmy do realizacji przebudowę ul. Słowackiego – Reymonta – Pietrygów.

Wstępną akceptację WFOŚiGW uzyskał projekt dotyczący modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, realizowany w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mamy wstępną zgodę PKP na likwidację wiaduktu w ul. Przyjaźni, pod warunkiem przejęcia kosztów jego likwidacji. Trwają rozmowy w sprawie przejścia (tunelu) dla pieszych w okolicy wiaduktu nad ul. Zejera. Jesteśmy na etapie projektowania dwóch budynków mieszkalnych. Ich budowa powinna się rozpocząć w przyszłym roku. To nieuniknione działania, które rozpoczynają proces ich wykonania. Jesteśmy gotowi do ich realizacji. To od Państwa zależy, czy będziemy gwarantem ich wykonania.

Określają nas nasze czyny.

RADZIONKÓW POTRZEBUJE SKUTECZNEGO LIDERA I DOBREGO GOSPODARZA, NASZA PROPOZYCJA JEST BARDZO KONKRETNA:

GABRIEL TOBOR

Naszym Burmistrzem